Bygglovets giltighetstid


Startbesked i efterhand

Ett bygglov är giltigt i fem (5) år från den dag det beviljades. Dessa fem år är uppdelade i två perioder, två plus tre år (2+3). Inom de första två åren måste det beviljade projektet påbörjas. Projektet måste sedan färdigställas inom de tre kommande åren.

Interimistiskt startbesked

Kap. 9 § 43 plan- och bygglagen (PBL) reglerar giltighetstiden för bland annat bygglov. Bestämmelsen anger att den åtgärd som lovet avser ska ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år, räknat från den dag då beslutet vann laga kraft. Enligt PBL finns ingen möjlighet för byggnadsnämnden i en kommun att förlänga lovets giltighetstid.

Startbesked bygglov

 • Motivering. Kap. 9 § 43 plan- och bygglagen (PBL) reglerar giltighetstiden för bland annat bygglov. Bestämmelsen anger att den åtgärd som lovet avser ska ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år, räknat från den dag då beslutet vann laga kraft.
  1. Pbl

  När din ansökan är inlämnad till byggnadsnämnden ska nämnden skicka skriftlig information till dig så snart som möjligt. Den skriftliga informationen ska innehålla information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, att den avgift nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheten till att överklaga beslutet.


 • Interimistiskt startbesked
 • bygglovets giltighetstid
 • Boverket bygglov

   Bygglovets giltighetstid – och hanteringen av ändringar efter bygglovsbeslut Sammanfattning Hur länge ett bygglov är giltigt finns reglerat i plan- och bygglagen (PBL) som att den åtgärd ett bygglov avser ska ha påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den dag då bygglovet vann laga kraft.


  Plan- och bygglagen

  ingen möjlighet för byggnadsnämnden i en kommun att förlänga lovets giltighetstid. Har lovet löpt ut måste en ny ansökan lämnas in. Dock kan det då vara möjligt att lämna in samma handlingar som tidigare vilket underlättar processen men eftersom det likväl for-mellt är fråga om ett nytt bygglov kan beslutet givetvis överklagas.

  Byggsanktionsavgift

  Under Tekniska Samrådet meddelar den nya handläggaren vi har att bygglovets giltighetstid är från första utförandet, alltså ! Sedan måste vi söka om allt igen. Och vi ska bygga själva för det är ett hus vi ritat själva. kvm.

  Slutbesked bygglov

  Bygglovets giltighetstid: Och hanteringen av justeringar efter bygglovsbeslut @inproceedings{BorgmalmBygglovetsG, title={Bygglovets giltighetstid: Och hanteringen av justeringar efter bygglovsbeslut}, author={Tomas Borgmalm and Ola Sch{\"u}llerqvist}, year={} }.
 • Startbesked bygglov