Krav på avloppsreningsverk


Förordning avloppsreningsverk

  Vägledning om villkor och krav på utsläpp för avloppsreningsverk (pdf kB) Konkreta exempel Ett villkor ska spegla den rättsligt gjorda avvägningen mellan teknik, ekonomi och miljö och eventuella andra intressen i det enskilda fallet.

Avloppsreningsverk villa

Utifrån kraven i avloppsdirektivet och den svenska föreskriften (NFS ) finns det tre viktiga gränser för max gvb: 2 pe, 10 pe och pe. Dessa påverkar kraven på uppsamling och rening av avloppsvatten innan utsläpp. Vägledning om maximal genomsnittlig veckobelastning från tätbebyggelse (pdf, kB).


Reningsverk avlopp

När Roslagsvatten fick krav från tillsyningsmyndigheten att ta fram en saneringsplan för Ekebyhov avloppsreningsverk kontaktades AFRY för att få stöd, struktur och styrning i arbetet. Tillsammans med Roslagsvattens personal har AFRY tagit fram det material och underlag som krävts.


  Minireningsverk

Många avloppsreningsverk vill utöka sin biogasproduktion, men tillgången till lämpliga substrat är ofta begränsad. Det är därför önskvärt att utvinna så mycket biogas som möjligt ur existerande avloppsslam. Ökad utvinning av biogas skulle även innebära ett stabilare slam och minskad risk för.


 • Vattenreningsverk

 • Enskilt avlopp

  för vissa reningsverk för att klara vattenförvaltningens krav på god ekologisk status i recipienterna är det sannolikt att ett system med en avgift på 75 kg/kg N är ett mer kostnadseffektivt sätt att uppnå såväl BSAP som övriga miljömål.


 • krav på avloppsreningsverk


 • Definition spillvatten

  Många avloppsreningsverk i Sverige brottas idag med nya krav på reningseffektivitet på det vatten som släpps ut till sjöar och vattendrag. De skärpta kraven har ett gott syfte – att värna om våra sjöar och hav.

  Avloppsreningsverk process

 • Miljötillstånd med hårdare krav. Med det nya miljötillståndet kan Främby avloppsreningsverk utöka reningen av spillvatten från cirka 50 till 70 personer. I tillståndet ingår även fortsatt rening av gruvvatten som pumpas upp från Falu Gruva för att hålla besöksgruvan öppen.
 • Vattenreningsverk

  En utgångspunkt för vilka krav som kan ställas för en avloppsanläggning är AR Små avlopp: Om urin eller fekalier tas om hand utan utsläpp (till exempel urinseparerande torrtoalett) kan motsvarande skyddsnivå räknat som utsläpp per person klaras med mindre rening än vad som krävs för ett osorterat avlopp.

 • Avloppsreningsverk process