Avyttring anläggningstillgång


Inom redovisning innebär avyttring av

Repair toilet bowl,pipe,faucet leak, Unblock drain pipe, Refuse Chute.


Anläggningstillgångar och inventarier. Intäkten

  De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.


 • Avyttring av finansiella omsättningstillgångar. –

 • Vid en avyttring av maskiner och

  Materiell anläggningstillgång, avyttring En materiell anläggningstillgång avyttras normalt genom försäljning eller utrangering. Löpande bokföring Vinster vid avyttring redovisas normalt på konto Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

  När du säljer eller på

  En anläggningstillgång ska redovisas i balansräkningen om företaget äger tillgången (BFNAR punkt respektive BFNAR punkt ). Tillgången ska redovisas i företaget när företaget har övertagit de väsentliga riskerna och förmånerna som är förknippade med att äga tillgången (BFNAR punkt respektive.

  I frågan om inventarier så

  Momsen på immateriella och materiella anläggningstillgångar kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % medan momssatsen för finansiella anläggningstillgångar är 0 %. Momsen är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person.


   Vinst eller förlust vid försäljning

  När du säljer eller på annat sätt avyttrar en anläggningstillgång, måste avyttringsvärdet bokföras för att beräkna och registrera vinst eller förlust. En avyttringstransaktion måste vara den sista bokförda transaktionen för en anläggningstillgång. För delvis avyttrade anläggningstillgångar kan du bokföra fler än en avyttringstransaktion.


  Reavinst försäljning, t ex Vinst

  Reavinst försäljning, t ex Vinst vid avyttring maskiner och inventarier. När en anläggningstillgång säljs görs det vanligtvis med en faktura. Försäljningsintäkten bokförs i kredit på detta konto för reavinst om intäkten är större än tillgångens redovisade värde.
 • avyttring anläggningstillgång

 • Avyttring av finansiella omsättningstillgångar. –

 • En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att innehas eller brukas stadigvarande (det vill säga i mer än ett år) i en verksamhet. Anläggningstillgångar delas in i immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar.