Planbestämmelse boverket


Egenskapsbestämmelser detaljplan

Katalogen innehåller alla planbestämmelser som rekommenderats i vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från och framåt. Katalogen används vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av befintlig detaljplaneinformation.


Småindustri detaljplan

 • Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska kommunen bedöma hur utformning och placering påverkar och tar hänsyn till omgivningen ur flera olika aspekter. Det kan handla om hänsyn till platsens natur- och kulturvärden eller intresset av en god helhetsverkan.
 • Tolka detaljplan

  Regleringen i områdesbestämmelserna är inte uttömmande och ger inte någon direkt rätt att använda marken på angivet sätt. Byggandets omfattning, som till exempel byggnadshöjd och våningsantal, får inte regleras med områdesbestämmelser.

  Planbestämmelser detaljplan

   Boverket tog år fram allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. Ett av råden rekommenderar att lagstöd ska redovisas i anslutning till planbestämmelserna på plankartan, detta för att hantera problemet med detaljplanebestämmelser som saknar lagstöd i 4 kap. plan- och bygglagen.

  Utfartsförbud detaljplan

  Boverket – the Swedish National Board of Housing, Building and Planning – is a central government authority assorted under the Ministry of Enterprise and Innovation. They review developments within the fields of housing, building and planning. Boverket website Facebook The page is marked with the following categories: The Government Offices.

 • planbestämmelse boverket


  1. X-område detaljplan

  Planbestämmelser. I en detaljplan ska kommunen bestämma och ange gränserna för vad som är allmänna platser (offentlig plats avsedd för gemensamt behov), kvartersmark och vattenområde. Efter detta väljer kommunen vilka planbestämmelser som behövs för att uppnå detaljplanens syfte.
 • Småindustri detaljplan


 • Användningsbestämmelser detaljplan

  I Boverkets rapport Uppdrag att utreda definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, totalhöjd, vind, suterrängvåning och källare () föreslås att Boverket ska ges ett bemyndigande från regeringen att besluta om de föreskrifter som behövs för att förklara och beskriva hur definitionerna ska förstås.

  E-område detaljplan

  Rätten att ta ut planavgift är kopplad till bygglov. Med planavgift avses en avgift för detaljplaneläggning som tas ut om bygglov beviljas och fastigheten har nytta av planen. Att fastigheten ska ha nytta av planen handlar inte nödvändigtvis om tillkommande byggrätt, utan kravet på nytta kan sannolikt oftast sägas vara upfyllt om lov.